ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu Standardı

ISO 17024 Standardı Nedir?

TS EN ISO IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi standardı, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar standardıdır. ISO 17024 standardı, personel belgelendirme yapmak isteyen veya hali hazırda gerçekleştiren kurum ve kuruluşların belgelerinin uluslararası tanınırlığını sağlamaları için şartlarını sağlamaları ve bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmeleri gereken standarttır.

ISO 17024 Akreditasyon standardı Kapsamında hangi personel belgelendirme kuruluşları akredite olabilir?

Genel olarak tüm personel belgelendirme hizmeti veren ve kişilere yetkinlik kazandıran eğitimler veren kuruluşlar bu standart kapsamında akredite olabilir. Ancak normal eğitim ve öğrenim kuruluşları bu strandart kapsamı dışındadır. 17024 Akreditasyon alması gereken bir kaç kuruma örnek aşağıdaki gibidir.;

 • Kaynakçı belgelendirmesi yapan kuruluşlar
 • Çeşitli standartlar için ilgili baş denetçilik eğitimini veren kuruluşlar
 • Her türlü personel belgelendirmesi hizmeti veren kuruluşlar.

Personel Belgelendirme Kuruluşları ISO 17024 Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir personel belgelendirme kuruluşu için belirlenen faaliyet kapsamlarında TSE EN ISO/IEC 17024 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart ilgili operasyonların ve faaliyetlerin nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre kuruluş kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bu dökümanların kullanımını garanti etmelidir.

17024 Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlgili standarda göre belirlenen kapsamlarda uygun bir sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır. TÜRKAK Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur.
 • TÜRKAK Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak’dır) sunulur.
 • TÜRKAK Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • TÜRKAK Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • TÜRKAK tarafından Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
 • Eğer Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
 • TÜRKAK Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
 • Eğer Uygunluk verilir ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

ISO 17024 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yapılır, durumun değerlendirilmesi ve daha sonra kapsamların belirlenmesi çalışmaları yapılır.
 • Sistem analizi yapılır ve kuruluşun mevcut durumunun tespiti yapılır..
 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenir ve çalışma ekibi oluşturulur,
 • Kuruluşun alt yapı ve yetkili personel gereksinimlerinin belirlenmesi bunların karşılanması sağlanır,
 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi ve bu analize göre  görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması yapılır,
 • Genel ilgili eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, numune alma teknikleri eğitimleri vs.)
 • Ana ve alt üretim proseslerinin veya faaliyetlerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
 • ISO 17024 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin ve uygulanabilir bir sistem dokümantasyon yapısının oluşturulması.
 • Dokümanların kurumdaki ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü
 • İhtiyaç olması halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması
 • ISO 17024 standardının personellere İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi çalışmalarının yapılması
 • Kurumdaki 17024 Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi
 • TÜRKAK Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması
 • Yapılacak Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması
 • TÜRKAK Akreditasyon denetimine iştirak
 • Eğer Denetim sonrasında, var ise uygunsuzlukların kapatılması

Not: Bu çalışmalar genel bir çalışma planı olup proje başlangıç esnasında Adl Belge tarafından size özel bir çalışma planı verilecektir.