ISO 17021 Sistem Belgelendirme Kuruluşları İçin Akreditasyon Standardı

 ISO 17021 Nedir?

ISO 17021 Sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar için akreditasyon şartlarını belirleyen bir standarttır. Aynı zamanda akreditasyon kuruluşlarının sistem belgelendirme hizmeti sunan kuruluşların yetkilendirilmesinde referans olarak aldığı bir standarttır.

ISO 17021 Neden Gereklidir?

İlgili alanlarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001 gibi) sistem belgelendirme hizmeti sunan belgelendirme kuruluşlarının, verdikleri belgelerin uluslararası geçerli olabilmesi için karşılıklı tanıma antlaşmasına (MLA) imza atmış ve (EA) Avrupa Akreditasyon Formu'na üye bir akreditasyon kurumunca ilgili standartta ve kapsamda ISO 17021 standardına göre denetlenmiş ve bu denetim sonucunda yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Sistem Belgelendirme Kuruluşu ISO 17021 Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir sistem belgelendirme kuruluşu, belirlenen standartlarda (ISO 9001, ISO14001 vs. ve belirlenen faaliyet kapsamlarında (EA Kodları) TSE EN ISO/IEC 17021 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre belgelendirme kuruluşu kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir.

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • İlgili standarda göre ve belirlenen kapsamlarda tekliflendirme, denetim gerçekleştirme, sertifika yayınlama, denetçi atama ve diğer süreçler için dokümante edilmiş sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır.
 • İlgili standart ve kapsamlarda denetçilerin atamaları ve monitoringleri yapılır.
 • Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur.
 • Belge yayınlanır.
 • Başvuru dosyası faaliyete göre hazırlanır ve akreditasyon kurumuna (Türkiye için Türkak’dır) sunulur.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar TÜRKAK Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • TÜRKAK Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • Atanan denetçiler kurumda doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,
 • Eğer Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
 • Denetim raporu TÜRKAK Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,
 • Uygunluk verilir ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

Sistem Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu ISO 17021 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yapılması, durumun değerlendirilmesi ve kapsamların belirlenmesi.
 • Sistem analizi yapılması ve kuruluşun mevcut durumunun tespiti.
 • Denetçi gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların karşılaştırılması,
 • Kuruluşun yönetim temsilcisinin belirlenmesi ve çalışma ekibinin oluşturulması,
 • Personel yetkinliklerinin belirlenip  analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Genel eğitimlerin personellere verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)
 • Ana ve alt üretim proseslerinin veya faaliyetlerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,
 • ISO 17021 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin ve kullanılabilir bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.
 • Dokümanların kurumdaki ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması
 • ISO 17021 standardının kurum personellerine İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkiklerin yapılması.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, bu faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi
 • Sisteminin etkinliğinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Akreditasyon kuruluşuna yapılacak müracaat için gerekli çalışmaların yapılması
 • Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması ve hazırlık
 • Akreditasyon denetimine iştirak edilmesi
 • Denetim sonrası, eğer var ise uygunsuzlukların kapatılması

Not: Bu çalışmalar genel bir çalışma planı olup proje başlangış esnasında Adl Belge tarafından size özel bir çalışma planı verilecektir.