ISO 9001 Belgesi Almak ISO 9001 Nasıl Alınır?

ISO 9001:2015 Belgesi Örnek Dokümanları

ISO 9001 belgesi almak için kurum veya kuruluşta;

 1. Zorunlu prosedürler (ISO 9001:2015 ile birlikte zorunlu dokümanlar değişmiştir. ISO 9001:2015 için gereken zorunlu doküman ve kayıt listesi için http://adlbelge.com/iso-9001-2015-zorunlu-dokuman-ve-kayitlari-nelerdir sayfamıza bakabilirsiniz.)
 2. Diğer bölümlere ait prosedürler
 3. Talimatlar
 4. Planlar
 5. Kalite listeleri
 6. YGG Toplantıları ve toplantılara ait dokümanlar
 7. Formlar olmak zorundadır. Bu dokümanları (kalite yönetim sistem yapısını) bu sayfamızdan indirip düzenleyerek edinebilirsiniz. Ya da bizlere ulaşarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Burada yazılı dokümanlar hazır olduğunda firmanızda belgelendirme denetimleri yapılarak ISO kalite belgelerinizi alabilirsiniz. Lütfen iso belgesi için ana sayfamıza bakınız.

ISO 9001 belgelendirme hizmeti alırken müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için ISO 9001 belgelendirmesi yaptırmak ve kalite yönetim sistemi meydana getirmek ile ilgili sistemsel konulardan "müşteri odaklı olmak", kuruluşların kendi müşterilerini detaylı olarak tanıması ve çeşitli analitik modellerin de desteğiyle tanım­layacakları farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve ter­cihlerine göre ürün ve hizmetlerini farklı şekiller­de sunmaları şeklinde özetlenebilir. Müşteri odaklılık yak­laşımının sonucu olarak bunu prensip edinen ve daha önem­lisi gerçeğe dönüştürebilen firmaların kazançlı büyüme, pazar pa­yında ve müşteri bağlılığında yükselme gibi stratejik hedefleri­ne ulaşmada daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür.

ISO 9001:2015 belgesi alarak ile kalite yönetim sistemi, günümüzde pek çok sektöre yakından baktığımızda, tüketici taleplerinin ve davranış biçimlerinin hızlı ve sürekli olarak farklılaştığını üstelik bu değişimin özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip ve ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde daha da süratli olduğunu görmekteyiz. Bu değişimi fark ederek yatırımlarını ve ISO 9001 belgesi alımı gibi kalite yönetim sistemlerini bu yönde geliştirebilen “esnek ticari kuruluşlar” gelecek Pazar paylarında daha yüksek paylara sahip olurken günümüzün kurumsal yapıya sahip firmaları arasındaki yerlerini de alabileceklerdir.

Bugüne kadar toplanan müşteri bilgilerinin “Kalite Yönetim Sistemi Arşivinde” saklanması, müşteriyi ve piyasayı daha iyi tanıyabilmek ve öngörüye sahip olabilmek için biriktirilmesi gerektiğini ancak bu birikimin firmaların müşteriyle ilişkisinde ve kurum içindeki süreçlerde yeterince yaygınlaşamadığını görüyoruz. Kuruluşlar açısından baktığımızda, bu görüntünün daha da gelişime açık olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz. Özel­likle gelişme yolunda olan, pazar payı ve kârlılığı küresel olarak artan ve gerçekten bu bilgilere ihtiyacı olduğu halde halen gerekli arşiv yapısını ve bilgi bankasını kuramayan firmaların sayıca çok olduğunu ve genellikle neden olarak yeni ve henüz büyüyen firmalarda bu durumun yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Firmalardan özellikle bu konuda geride kalanların bu sistemi gerçeğe dönüştürebilmeleri için ISO 9001 belgesi almanın ve kalite yönetim sistemlerine ağırlık vererek bu gidişatı değiştirmelerinin mümkün olduğu açıkça söylenebilmektedir.

Bugün kalite yönetim sistemi henüz bulunmayana ancak istekli şirketlerde tes­pit ettiğimiz, kuruluşun gelişmesini sağlayacak öncelikli ko­nulardan biri de müşteri odaklılık konusu olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen firmalarına baktığımızda bu konudaki önceliklerin diğer bir çok konudan daha değerli ve önemli bir şekilde ele alındığını görebiliyoruz. Özetle firmalar gerekli yönetim ve arşiv alt yapısını kurup müşteri hizmetlerine yönelik uygulama ve prosesleri sağlayabildikleri takdirde ve bu sistemlerin gereği şekilde müşteri bil­gilerini tutmaya başlamakla birlikte bu bilgilerden geniş kap­samlı olarak faydalanabileceklerdir.

Bugün “Sadece müşteri odaklı ürün ve hizmet” faaliyetlerinin doğru bir analiz ile firmada ürün ve hizmet bazlı geliştirilmesi sonucunda müşteri başına ortalama karlılığı beklentilerin üzerinde yük­seltmek mümkün olabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılabileceklere daha yakından bakmak ge­rekirse firmalar uzun zamandan beri müşterilerini ayırdıkları değer dilimlerine göre zaten gruplara ayırmaktalar. Ancak veri madenciliği, müşteri profilleme, potansiyel ve eğilim modellemesi yöntemleriyle veri toplama ve analiz tek­niklerinde kaydedilen ilerlemeler, diğer kurumsal firmalarda oldu­ğu gibi katılım henüz kurumsallığa yeni adım atan firmalara da müşterilerini daha yakından tanıma ve yeni müşteri edinme fırsatı sunmaktadır.

Çoğu zaman firmalarda yaptığımız görüşmelerde pek çok sayıda firmanın müşteri profiline göre gruplandırma yapmadığını yalnızca çok azının sadece tahsilat ve geri dönüş algısıyla hareket ettiklerini ancak çoğu kuruluşun ise bu konuda nasıl davranmaları gerektiğinin farkında olmadığını görüyoruz. Doğru müşteri ve pazar gruplaması ışığında karlı ve taleplere uymakta olan ürün çeşitliği oluşturmak da kri­tik önem taşımaktadır. Üretim ve geliştirme süreçlerinin bu veriler altında analiz edilmesi ve şekillendirilmesinin çok sayıda faydası oalcağı aşikardır. Çoğu firmanın doğru biçimde ürün kârlılığını ve dolayısıyla müşteri kârlılığını ölçemediğini görülmektedir. “ISO 9001 belgesi almak” ve uygulama kapsamında çalışarak bu bilgileri oluşturmak ve faydalanmak noktasında şirketleri cirolarını yükseltmek için en çok müşteri tabanını büyütmeye önce­lik verdiklerini bunu temkinli adımlarla yaptıklarını fakat çoğunluğun mevcut ya da hedef müşteri kitlesine uygun ürün renkliliğine sahip olmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu oranların ülkemizde bundan 10 yıl kadar önceki ISO 9001 belgesi alım sayısı ve kalite algısı göz önüne alındığında yönetimsel hizmet yatırımlarının genel seviyesi düşünüldüğünde ve çok sayıda firmanın son 5 - 10 yıldır yaptıkları başarılı yönetimsel dönüşüm programları göz önüne alındığında daha iyi yerlerde olduğu­nu söylemek ve bardağa dolu tarafından bakmakta mümkün. Bununla birlikte yine de önde gelen ulusal ve uluslararası platformlara bakıldığında alınacak çok mesafe bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sonuç olarak firmaların "ISO 9001 belgesi alırken almaları gereken eğitimler" ile bu konudaki yönetim danışmanlığı ile hem ciro hem de fikir esasıyla büyümelerinin önü açık ve çok sayıda uygulama fırsatı taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için ISO 9001 belgesi alınırken kalite yönetim sistemi içerisinde en önemli olduğunu düşündüğümüz “Müşteri İlişkileri Prosesi” oluşturulmalı sadece evrak boyutunda değil bu prosedür kapsamında müşterilerin tanınması ve gruplandırılarak bundan sonraki tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde özellikle müşteri ilişki­lerinde farklılık meydana getirilmesi önem taşımaktadır.

Sonuç olarak "ISO 9001 yönetim sistemi" dahilinde müşteri odaklılık açıkça belirtilmiş ve ger­çekçi hedeflere yönelik, doğru kurallar çerçevesinde ve doğ­ru yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, hem müşteri mem­nuniyetini oldukça üst düzeyde artıran, bunun yanında pazar payının sağlıklı artırılması ve maliyet düzenlemesi de sağlayabilecek bir kavram ola­rak ortaya çıkıyor.

Şirketiniz kendi sektörlerinde ülke sektör ortalamalarından daha ileride olsa da mevcut bu­lunduğunuz noktadan daha ileriye gidebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için “Müşterileri Dinleme ve Onları Anlama” yatırımları yaparken bizim kazançlı olduğunu varsaydığımız değil gerçek tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda ele almamız gibi konularda özellikle ciddi gelişmeler oluşması gerekmektedir. Bu ise her zaman ifade ettiğimiz üzere "ISO 9001 gibi bir yönetim anlayışının" kurumlarda doğru anlaşılarak entegrasyonunun sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Hatta bu ISO 9001 belgesi alma ve kurulum sürecinin yeni ve hızlı büyümekte olan küçük işletmeler için yegane yol olduğunu belirtmekte fayda var. ISO 9001 belgesi İzmir alabilmek için yazısına bakabilirsiniz.

ISO 9001 belgesi almak için yapılması gerekenler nelerdir?

"ISO 9001 belgesi almak için ilk yapılması gereken" öncelikle bir danışman firma bulmaktır. Bunun için ISO danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olan birkaç firma tespit edilerek görüşme yapılır.

Neden "belgelendirme kuruluşları" değil de danışmanlık firmaları ile görüşüyoruz?

"Danışmanlık firmaları firmanızda eksik olabilecek ve denetimse sıkıntıya neden olabilecek aksaklıkları gidermeniz konusunda size yardımcı olacak böylece ISO 9001 belgenizi daha uygun fiyatlar ile alabilmeniz mümkün olacaktır."

ISO 9001 belgesi almak pahalı mıdır?

"ISO 9001 belgesi almak fiyat olarak" pahalı değildir. Bugün küçük işletmeler "Türkak Akreditasyonlu ISO 9001 belgesi" alabilmek için ortalama 2000 ila 3000 tl gibi ortalama belge fiyatlarıyla  iso 9001 alabilirler. Tabi yıllık ara denetim rakamları da görüşülüp sözleşme ve başvuru formuna eklenmelidir.

Yıllık ara denetim nedir?

"Tüm ISO kalite belgeleri" 3 yıllık sürelerle verilmektedir. Ancak her yıl ara tetkikler yapılarak yenilenmesi gerekir. Kalite belgelerinin verilip daha sonra firmanın hiçbir denetime tabi olmadan 3 yıl belgelerini kullanması mantıklı olmazdı. Dolayısı ile eski dönemde yılda 2 kez yapılan ara denetimler yılda 1 kez yapılarak devam etmektedir.

ISO 9001 belgesi alan firmalar her yıl ara denetim ücreti öder mi?

Evet. Ancak ödemezse yasal bir sorun olmayacaktır. Fakat almış olduğunuz "ISO 9001 belgesinin ara ödemesi" ve "ISO 9001 denetimleri" yapılmaz ise hem belgeleriniz iptal edilir hem de mevcut "ISO 9001 belgelerinizi iade" etmeniz gerekir.

3 yıl sonunda belge yenileniyor mu? Sıfırdan belge alıyormuşuz gibi mi fiyatlanıyor?

Hayır eğer 3 yıl boyunca düzenli ve sorunsuz olarak ara denetim tutarlarını ödemişseniz ve ara denetimlerde problem olabilecek büyük sıkıntılar (sizden kaynaklı) olmamışsa 3 yıl sona erdiğinde ara denetim tutarına yakın bir bedelle belgenizi yeniden alabilirsiniz.

ISO 9001 belgesi almak için danışmanlık firması bulduk sonrasında ne yapılması gerekiyor, sonraki adımlar nelerdir?

Danışmanlık firmalarıyla görüşüp şartları size uygun bir firma ile anlaştığınızda danışmanlık sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanarak "ISO 9001 belgesi alım sürecine" girilmiş olur. Burada hemen belirtmek gerekir ki danışmanlık firmaları ile çalışarak "ISO 9001 belgesi almanız" şart değildir. Siz kendiniz de eğer biliyorsanız yönetim sistemini kendiniz kurabilir ve denetime girerek belgenizi alabilirsiniz. Ya da eğer firmanızda kalite yönetim sistemi kurmayı bilen bir kalite yönetim sorumlunuz mevcut ise aynı şekilde kendiniz sisteminizi kurabilirsiniz. Böylece toplam maliyetlerinizden yaklaşık %10-20 arasında danışmanlık ve eğitim gideri düşülmüş olur.

Doğrudan ISO 9001 belgesi veren firmalara başvuruda bulunursak ISO 9001 belgesi alamaz mıyız?

Bu şekilde "ISO 9001 belgesi almak" mümkündür. Fakat hiç sisteminiz yoksa zaten belgelendirme kuruluşu denetim yapamayacaktır. Belgelendirme kuruluşunun denetim yapabilmesi için olması gereken iki klasör vardır. Bunlardan ilki "ISO 9001 dokümantasyon" klasörüdür. İkincisi ise uygulama klasörüdür. Belgelendirme firmaları bu dosyalar üzerinden denetim yaparak sizi tetkik edebilirken eğer dosyalarınız yok ise doğal olarak sizi denetlemeleri mümkün olamayacaktır.

ISO 9001 belgesi almak için gerekli evraklar nelerdir?

ISO 9001 belgesi alabilmeniz için gerekli olan evraklar az evvel yukarıda ki soruda bahsettiğimiz iki adet ISO 9001 klasörü, bunun dışında mevcut şirket evraklarınızdır.

Türkaklı ISO 9001 belgesi nasıl alınır?

"Türkaklı ISO 9001 belgesi" almanın diğer belgeleri almaktan farkı bulunmamaktadır. Elbette "Türkak Akreditasyonlu Belgeler" prestij açısından farklı avantajlar sunabilmektedir. Çünkü TÜRKAK kamu kuruluşudur ve bu durum özellikle duruma ve bulunduğunuz sektöre göre daha fazla avantaj sağlabilmektedir.

ISO 9001 belgesi almak için başvurduğumuzda en çok dikkat edilmesi gereken konu nedir?

ISO 9001 belgesi almak için başvurduğumuzda en çok dikkat edilmesi gereken konu; yapmış olduğunuz sözleşmede bulunan "belgelendirme ve yıllık ara denetim fiyatlarına" bakılmasıdır. Çok sayıda problem, ilerleyen senelerde özellikle "ara denetim fiyatlarında" anlaşmazlık nedeniyle çıkabilmektedir. Ayrıca "yıllık ara denetim bedelleri" 1 ay evvel ödenerek denetim tarihi belirlenir. Bu 1 ay içerisinde ödeme yapılmaz ise (firma yıllık ara denetim tarihinizden 1 ay önce size haber verecektir) belgeniz iptal edilmektedir.

ISO 9001 belgesi danışmanlık firmaları tarafından verilebilir mi?

Kesinlikle danışmanlık firmaları belge veremezler. Danışmanlık firmalarının tek verebilecekleri eğitim katılım sertifikalarıdır. Bunun dışında sadece "ISO 9001 danışmanlık" ve "ISO 9001 eğitimi" verebilirler. Ancak "belgelendirme firmaları" ile anlaşarak eğitim ve sistem kurulumu yapılan firmaların denetimleri ve belgelendirilmeleri için yönlendirme yapabilirler. Doğal olarak "ISO 9001 danışmanlık ve eğitim firmaları" her ay çok sayıda yönlendirme yaptıklarından sizin adınıza çok daha uygun fiyatlar ile denetim ve "belgelendirme fiyatları" sunabilirler.

ISO 9001 belgemizi alırken firmada fiziksel ya da yapısal değişimler istenir mi?

"ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi belgesidir" bununla birlikte, daha fazla sizin yönetimsel bakış açınız ile ilgilenmekte ve müşteri hedefli kurumsal yapı oluşturmak üzere kurulumu hedeflenmektedir. Gerçekten güvenlik, üretim kalitesini fazlasıyla etkileyen durumlar gibi anormal durumlar ve maliyetinizi yükselten kalitenizi düşüren problemler olmadıkça ve yasal şartları karşıladığınız sürece "ISO 9001 belgesi alma aşamalarında" her hangi bir maliyet artışı yaşamazsınız.

ISO 9001 belgesi alabilmek için en az kaç çalışanımız olması gerekir?

ISO 9001 belgesi almak için alt çalışan sınırı bulunmamaktır. İster 1 isterse 100 çalışanınız olsun ISO 9001 belgesi sahibi olabilirsiniz. Vergi levhası bulunan her firma sertifika alabilmektedir. Önemli olan kalite yönetim standardı için gereken şartları yerine getirmektir.

ISO 9001 belgesi almak isteyen firmalara neler önerirsiniz?

"ISO 9001 belgesi almayı düşünen firmaların" öncelikle bu sertifikayı neden almak istediklerini iyi kavramaları gerekmektedir. Kısa vadede büyük beklentiler içinde olmak hiçbir fayda görülmemesi anlamına gelecektir. "ISO 9001 kalite yönetim sisteminin maksimum faydası" uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Kısa vadede "iso 9001 belgesi almakla" bir anda kurumsal ya da kaliteli bir yönetim hemen oluşmayacaktır. Bu süreç sabır gerektiren, iyi planlama yapmayı gerektiren ve sonuçları hızlı alınamayacak bir sistemdir. Bu sistemin komplike yapısının ancak süreçler uygulandıkça ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 belgesi almak şu anki teknolojiyle eskisinden çok daha hızlı ve kolayca alınabilir. Bunun için aylar süren başlangıçlar yerine daha hızlı entegrasyon sağlanabilmektedir. Elbette bunda bilgisayar programlarının sağladığı hız avantajı ve dokumantasyon yapısının sanal ortamda tutulabilmesinin mümkün olmasıdır.

ISO 9001 belgesi kalite kayıtları satın alma, üretim, kalite kontrol, paketleme, pazarlama, insan kaynakları, ürün yönetimi, satış, şatış sonrası müşteri hizmetleri. Hepsini aynı programla tek ekrandan online takip etmek mümkündür. "ISO 9001 belgesi danışmanlığı kalite eğitimleri planlanarak" verilmektedir.
 
İç denetçi egitimleri, "ISO 9001 kalite uygulama eğitimleri" ve "ISO 9001 belgesi sistem kurulum eğitimleri" farklı eğitimlerdir. Bu "ISO 9001 eğitimlerinin" hepsi tek bir paket danışmanlık hizmeti ile alınılıp belgelendirme sağlanacağı gibi ayrı ayrı da alınabilir. ISO 9001 belgesi nasıl olur alınır da uygulanmaz? Bu sorunun cevabı ile kurumsal kalite kültürü arasında kuvvetli ve organik doğrudan bir bağ bulunmaktadır.

"ISO 9001 belgesi almadan önce", "belgelendirme ve danışmanlık firmaları" ile randevu alarak görüşmek çok sayıda fayda sağlayacaktır. Böylece daha fazla veri elinizde birikirken tam olarak ne istediğinizi, hangi çalışma prensipleri içinde kalacağınızı en başından kavramış olursunuz. Bu durum gerek ilk "ISO 9001 belgesini alırken" veya sonraki yıllar içerisinde işletmenize çok fayda sağlacaktır. ISO 9001 belgelendirme konusu şirketlerin kalite politikaları gereği sunmakta oldukları hizmet veya ürünlerini belirlenmiş planlar ve hedefler dahilinde ISO 9001 belgesi gereği yürütmelerini, gerek iç gerekse dış denetimler yolu ile sürekli olarak düzeltmeler yenilikler yapmayı öngören "ISO 9001:2015 (yeni revizyonu) belgesi" kalite yönetim kurallarıdır.

Gerçek doğrultusu müşterilerinin hizmet veya ürünlerden memnun kalmalarını sağlamak bunu da aynı düzen kavramı içinde müşteri memnuniyet takip formları ile takip etmek olan ISO 9001 belgesi müşteriye güvence vermektedir. Sistem kalitesi bu yolla sağlanmış olurken süreklilik artışı da sağlanmış olmaktadır. 1947 yılında kurulmuş olup, 1987 yılında ilk standardı yayınlamış olan uluslararası akreditasyon federasyonu ISO her bir kenarında önemli 3 unsurun bulunduğu kurumlar, alıcılar, tedarik sağlayan firmalar arasında kuvvetli bir bağ oluşturmakta ve oluşturduğu bu bağı kuvvetlendirmek amacı ile standart üretmektedir.

ISO 9001 belgesi bu üçlü koalisyon ilişkisini sürdürmek kalite politikaları belirlemek ve karlılığı artırırken düzenleyerek yönetim anlayışına üst düzey anlam kazandırmak amacını gütmektedir. Uluslararası akreditasyon federasyonu bu amaçla halen çalışmalarını devam ettirmekte olup içerisinde bulunduğumuz 2015 yılı sonunda "ISO 9001 belgesinin yeni sürümü sayılan 2015 versiyonunu" yayınlamaya hazırlanmakta olup deneme sürümü ise yayımlanmış bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz 2017 Mayıs itibariyle ISO 9001:2015 versiyonu resmi olarak verilmektedir. Eski versiyon geçiş süreci içinse henüz süre bulunmaktadır.

ISO kalite belgesi almak için başvurmak işin en kolay kısmıdır aslında zor olanı eğitim ve danışmanlık süreci için ödeme yapmak ve gerçek bir kalite yönetim sistemini kuruluşta uygulamaktır. Kıyasıya rekabetin artması, Pazar payının hızla daralıyor olması ISO belgesi almanın önemini yükseltmektedir.

Böylesi bir sistemi herksin kurduğu gibi kurarsanız hep dediğim gibi faydasını az görürsünüz ve çabuk bıkarsınız. Halbuki tıpkı insan kaynakları prosedüründe olduğu gibi bir proses oluşturup “Kendilerini kusursuz müşteri hizmeti vermeye adamış insanları işe alarak çalışanlar ile müşteriler arasında çok daha güçlü bağlar kurmak suretiyle başarıyı yakalama ihtimalini artıracağını” anlamanız ISO belgesi almanız konusunda yönetici veya firma sahibi olarak size daha faydalı bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Tüm çalışanları saran aile benzeri neşeli iş ortamı oluşturmanız şirketinizin başarısını sürdürmeniz de en etkili yöntem olacaktır. İşte bunun için "ISO belgesi almak" değil, gereği gibi ve kimsenin göstermediği bir gayret ve yeni fikirler ile sistem ortaya koymak en mükemmel yol olmaktadır.

Muhteşem kurum kültürleri ortaya tesadüfen çıkmazlar. Üzerlerinde durmak, düşünmek, üretmek, çalışmak gerekir. Hazır olan alıp kullanmak bir farklılık oluşturmaz. Tekdüze sistemlerin sıkıcılığı bu nedenledir. Fark oluşturma çabaları hiçbir zaman boşa olmamıştır, olmayacaktır da! Bir şirket kültürünüz yoksa hemen şimdi oluşturmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Bunu yaparken samimi olun kar amacı gütmeyin. Aksi takdirde her şeyi yalnızca para için yapan patron durumuna düşer ve çalışanların "Patrondan kurtulma sanatını" icra etmeye başlamalarına sebep olursunuz. Şirketiniz büyüdükçe daha fazla çözüm üretmek zorunda kalacağınızı bu yüzden ISO belgesi almakla kalmayıp entegrasyon süreç zamanlamasının doğru yapılmasını önermekteyim.

ISO Belgesi Almak İçin Gerekenlerin Dışında;

ISO belgesi sahibi olabilmek amacıyla gerekenlerin kuruluşunuzun performans konsantrasyon sağlayabilmesi için "Ciddi bir kurumsal eğlence kültürünüz" olsun. Peki kurumsal eğlence kültürü ne demektir? Bu kuruluşların iş ortamlarını monotonluktan kurtarabilmek için tıpkı özel ev yaşamlarında bulunan özel paylaşım zamanları oluşturabilmektir. Örneğin benim bundan 15 sene kadar evvelinde çalışmakta olduğum Amerikan kaynaklı bir şirkette her ayın son Cuma akşamında şirket içi özel partiler düzenlenmekteydi. Bu hem tüm üst yönetim ve personelin kaynaşmasını hem de ciddi bir iş kültürün oluşmasına olanak sağlaması açısından çok takdir etmekte olduğum bir uygulamaydı. Unutmamak lazım gelen bilgi “İnsanların çalıştıkları firmalar ile övünme eğiliminde” olmasıdır. Her insan çalıştığı firmanın ne kadar kurumsal ve kaliteli olduğunu kendi arkadaş ve aile ortamında anlatmaya bayılmaktadır. Doğal bir sonuç olarak işyeri sadece çalışılan değil gelişilen bir çevre sağlamaktadır.

Tabi burada işin esas sırrı dengeyi kurabilmekte gizli. Bunu abartırsanız suyunun çıkma ihtimali oluşur. Bu biraz üst yönetimin yaklaşımı ile ilgilidir. Bazı yöneticiler sürekli kızgın ve asık suratlı olmanın bu nedenle çalışanların kendilerinden çekinmesinin iyi bir yöntem olduğu zannına düşerler. Ancak bu sadece zandır, gerçek olan ise bu değildir. Seviyeyi koruyabilmek ulaşılamaz olmak anlamını içermez. Burada anlatılan sistemin bir örneği müşteri ile ilişkiler prosedüründe ISO belgesi alım sürecinde mutlaka oluşturulmalıdır. Eğer siz ve şirketiniz moral dolu olursa bu mutlaka müşterilerinize de yansıyacaktır. Buna yansıtma tekniği de diyebiliriz.

Öğrenme insan hayatı boyunca sonu gelmeyen bir süreçtir. Önü alınırsa törpülenir ve sönükleşir. Önü açılırsa süreç hız kaybetmeden sürekli kendini tazeleyerek devam eder. Firmaların kendi içlerinde "ISO 9001 Belgesi Eğitim Planları" hazırlanırken çalışanların sürekli eğitilmesi ve adaptasyonu sağlanır. Uygulama mutlaka sertifikalı olmalıdır. Her katılımcıya kariyerinde artı puan katacak bu kuvvetli referans (eğitim belgesi) çalıştığı şirkete daha fazla güven duymasını sağlayacaktır. Yük ve güç dengesinin doğal dağılımı bu şekilde eşitlenirse inanın iş gücünüz daha kalıcı olduğu gibi, dış toplumda firmanız sürekli övülen haklı bir kurumsal başarı örneği olarak gösterilecektir. Halkın toplamı bir şekilde müşteriye eşittir. Toplum kavramının, tüketici sınıflarının facebook twitter gibi sosyal medya aracılığı ile genişlemekte paylaşım seviyesinin birbirine iyice yaklaştığı teknoloji çağında bunun önemi çok büyüktür.

Genellikle ISO 9001 belgesi alınacağı zaman çoğu firma ISO 9001 belgesi kalite sistem kurulum eğitimini almak gerektiği gibi ciddi davranmaz. Nasıl olsa ISO belgeleri artık her yerde vardır ve ayrıcalık sağlamamaktadır. Bunun böyle olmasının nedeni tekdüze kurulan sistemler, hatta sistemsiz sadece belge olarak sunulan kalite bakış açısıdır. Bugüne kadar tırnaklarınızla kazıyarak kurduğunuz ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığınız şirketiniz için kalite yönetim sistemi alırken farklı olmamalıdır. Bu hem duygusal hem maddi olarak zor bir aşamadır. Çünkü her firma sahibi kendi fikirlerine karışılmasından hoşlanmaz. Aslında kalite yönetim sistemi sizin fikirlerinize dokunmaz. Aksine doğru hareket edildiğinde gelişmesini sağlamaktadır. Çoğu yönetici ise tersini düşünmektedir. Esasen açıkça görülmese de her kuruluşun bir yönetim sistemi vardır ancak yazılı değildir, dökümante edilmemiştir.

ISO 9001 gibi uluslar arası standartlar kişilerin kafalarında taşımakta oldukları bu sistemleri bugün artık bilgisayar ortamına dökmelerini sağlar. Sorgulama ve algı yeteneklerini geliştirmeleri için yol gösterir. Bu gösterilen yollar ise uzun yılların samimi çalışmaları sonucu uzman bir ekip tarafından meydana getirilmiştir. Azalmakta olan pazar paylarının en temel nedeni artmakta olan talep ve parasal güç ile aynı sektörde kurulan yüzlerce yeni firmadır. Bu genç firmaların birçoğu sadece kazanmak amacı ile odaklanmış sektör tecrübesi olmayan kişiler tarafından yönetilmekte ve tek rekabeti fiyat ile yapabilen yatırımcılardır.

Küçük firma olarak sektöre giriş yapan firma yöneticilerinin en azından başarıyı örnekleme modeli seçip buna adapte olmaları olmazsa olmaz bir kuraldır. Bugünün başarılı firmaları ve yöneticilerinin yol ve yöntemlerini iyi özümsemeleri gerekmekte ve kendi kişiliklerini belki biraz tiyatral gayret ile ortaya çıkmaya ikna etmeleri zorunludur. Bir kitapta anlatılan yarım asırlık hayat tecrübelerini hızlıca edinebilmenin en mükemmel yolu o kitabı okumak ve okumakla kalmayıp icraata geçirmektir. Bu ve bunun gibi kitaplar içerisinden kaliteli olanlar seçilerek hareket edilmelidir.

Yeni fikirler yeni ufuklara yelken açmanızı sağlar. Çalışanlarınızın fikirlerine önem verin. Düşünce ve önerilerini size iletmeleri için "öneri şikayet kutuları" oluşturun. Yada özel bir mail adresi tanımlayın. Size kazanç sağlayan önerileri ödüllendirin! Sadece dışarıya değil asıl başarıyı içeriye yaptığınız yatırımlar getirir.

ISO belgesi almak için sonuç olarak ve performansında ölçülebilir ve kalıcı ilerleme kaydetmek amacıyla stratejinizi iyi belirleyin. Profesyonel kurumlar ile eğitim ve danışmanlık bağlantınızı koparmayın. Sadece ISO belgesi almaktan uzak durun. ISO belgesi almak için para ödemeyin uygulamak için bütçe ayırın. Danışmanlık ile ISO belgesi almak için burayı tıklayın bize ulaşın!

ISO neyin kısaltmasıdır?

ISO kelimesi, “International Organization for Standardization” ifadesinin baş harflerinden kısaltılmıştır. Türkçeleştirmeye çalışırsak, “Uluslararası Organizasyon Standartlar İçin” düzeltmek gerekirse ISO ifadesi , “Uluslararası Standartlar Organizasyonu”nun kısaltmasıdır.

ISO belgesi bedava alınabilir mi?

Bazı durumlarda evet verilmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının deneme amaçlı denetim yapmak ve akredite olabilmek için uygun yönetim sistemine sahip firmalar üzerinde yaptıkları ilk belgelendirmeler duruma göre ücretsiz olarak verilebilmektedir. Bunun dışında bizim gibi bazı danışman firmalar müşteri firmaların yapacağı yönlendirme işler aracılığı ile ekstra indirimler alabilir hatta gönderilen firma sayısına göre tüm ISO belgesi maliyeti danışman firma tarafından karşılanabilmektedir.

ISO eğitimleri hizmeti ücretsiz alınabilir mi?

Bir üstteki cevapta da ifade etmiş olduğumuz gibi eğer birkaç firma birlikte başvuru yapar veya bir firma kendisinden başka firmaları da danışman firmaya kazandırırsa ciddi indirimlerden faydalanabilir. Yönlendirilen firma sayısına göre ücretsiz olarak ISO 9001 eğitimi gibi eğitimleri alabilirler.

ISO belgesinin sahte olup olmadığını nasıl anlaşılır?

ISO belgesinin sahte olması konusu biraz çelişkilidir. Şimdi zaman zaman karşılaştığımız yoldan geçen adama ödeme yapmadığınız sürece kolay kolay sahte belge almazsınız. Böyle bir durum başımıza geldiği için ifade ediyorum. ISO belgesi almakta olduğunuz firmanın en azından bir iki referansını arayıp bilgi alabilirsiniz. Türkak akreditasyonlu belge alıyorsanız zaten Türkak’ın kendi web sitesinde Akredite kuruluş sorgula başlığından belge almakta olduğunuz firmanın geçerlilik ve yetki durumunu sorgulayabilirsiniz.

Adl Belge olarak bizler, belgenizi teslim almadan sizden ödeme almıyoruz. Böylece tüm süreçleri eksiksiz olarak gerçekleştirip iş sonlandığında ISO belgenizi alarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca almış olduğunuz ISO belgesinin geçerlilik durumunu, belgelendirme ve akreditasyon kuruluşunun resmi web sitesinden interaktif menüsü yada belge sorgulama menüsü altından kontrol etme imkanınız bulunmaktadır. Mutlaka ISO belgenizi faturası ile birlikte teslim almanız gerekmektedir. Unutulmaması gereken önemli bir konuda belgeyi belge yapanın A4 boyutunda bir evrak olmadığı, firmanın ilgili belgeye ait sistemi uygulamakta olduğu gerçeğidir. Eğer zaten sistemsiz olarak belge aldıysanız belgeniz zaten uygunsuz demektir. Bununla birlikte ödemeleri mutlaka fatura hesabına yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ISO belgesi almanın en kolay yolu nedir?

ISO belgesi almanın en kolay yolu öncelikle bir kalite yönetim sorumlusu ataması yapıp bir danışman firma ile işbirliği çalışması içinde gerekli süreçleri hızlıca tamamlayıp belgelendirme denetimini geçebilmektir. ISO danışmanlığı kalite yönetim süreçleri konusunda ilgili firmada eğitimler veren sistem danışmanlığı yapan sertifikalı eğitimler verebilen kalite yönetim sistemi danışmanlığıdır.

ISO belgelendirme firmaları “Uygunluk Denetimi” yapmaya yetkili firmalardır. Danışmanlık firmaları ISO belgelendirme kuruluşu değildirler. Denetim yapma ve ISO belgesi verebilme yetkisi tamamen “Belgelendirme Kuruluşları”na aittir. Firmalara ISO belgesi ve eğitimlerini pazarlayan çoğu kez sizin görüştüğünüz firmalar danışmanlık firmalarıdır. Çünkü belgelendirme firmaları kendi kurdukları sistemi denetleyemeyeceğinden genellikle bu ISO belgesi yönetim sistemlerinin satış ve pazarlanmasını danışmanlık firmaları gerçekleştirmektedir.

ISO 9001 belgesi danışmanlık fiyatı ne kadar?

Bu birçok etkene göre değişmektedir. Sadece danışmanlık istenmekteyse firma çalışan sayısına bakılmaktadır. Çalışan sayısı 20 kişinin altında olan firmalarda maliyetler daha düşük olabilmektedir. Eğer kalite yönetim sistemi için atadığınız “Kalite Yönetim Sorumlusu” bir personeliniz varsa maliyetler ciddi anlamda düşük olacaktır. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse küçük bir işletmenin ISO 9001 danışmanlığı yaklaşık olarak 700-800 tl ile (çalışan sayısı ve firma büyüklüğüne ve eğitim süresine göre değişmekle birlikte) 3000-3500 liraya kadar çıkabilmektedir. ISO 9001 eğitim fiyatları saat başına 100 ile 350 tl arasında değişebilmektedir.

ISO belgesi nasıl alınır?

ISO belgesi almak için ilk yapmanız gereken bir danışmanlık firması ile görüşülmelidir. Hatta birkaç danışmanlık firması ile görüşerek bilgi almak gerekir. İlk aşamada belgelendirme firması ile görüşürseniz eksiklerden dolayı ya belge alamaz yada çok sayıda denetim nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz.
ISO 9001 belgesi almanın maliyeti nedir?

Sadece ISO 9001 belgesi almanın maliyeti hangi belgeyi almak istediğiniz ile orantılıdır. Türkaklı ISO 9001 veya farklı kurumlarda ISO 9001 belgesi alabilirsiniz. Bunun dışında akreditasyonsuz ISO 9001 belgesi de alınabilir. Bu durumda fiyatlar belgelendirme kuruluşuna göre (marka değeri yüksek büyük firmaların belge maliyetleri daha yüksek olacaktır) fiyat teklifi alabilirsiniz. Ortalama olarak 800 ile 4000 tl gibi fiyatlar arasında değişebilmektedir.

ISO 9001 belgesi almak için hangi yolu izlemek gerekir?

Öncelikle maliyet çıkarılmalıdır. Bunun için birkaç danışmanlık firmasından fiyat teklifi alınarak işe başlanmalıdır. Firmada hangi personelin ISO 9001 belgesi almak için organize edileceği belirlenmelidir. Bu yönde alınacak kararlar doğrultusunda bir "kalite sorumlusu" ataması yapılmalıdır. Danışmanlık firmaları ile görüşmeleriniz size net bir yol haritası oluşturmanızda detaylı ve yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

ISO 9001 belgesi ürüne mi veriliyor?

ISO 9001 belgesi ürünlere verilmez. Yönetime verilir. Siz ürün üreten firma olsanız bile ISO 9001 belgesi ürünlere değil, süreçlere verilen bir belgedir. Uygulamalara verilir. ISO 9001 belgesi almış bir firmanın ürünleri değil yönetim anlayışı kalitelidir. Bu doğal olarak vaat edilen ürünün aynı kalite düzeyinde alınmasının da referansı olacaktır. Herhangi bir yatırımcı yasal şartlar dahilinde bir ürünün 2. Hatta 3. Kalite olanını üretmek bu alana yatırım yapmak isteyebilir. Her kuruluş gibi bu firmada ISO kalite belgelerini alabilir. Önemli olan üretimde kalite ve sürekliliğin sağlanmasıdır.

ISO 9001 belgesi almak kaliteli olmak anlamına mı gelir?

ISO 9001 belgesi almak kaliteli olmaktan öte kaliteli sunmak ve kaliteyi sürdürmek anlamına gelir. Müşteri kalitesine odaklanır. Toplam kalite müşteri odaklı olarak geliştirilir.

ISO belgesi almak zorunlu mu?

ISO belgesi almak yasal olarak zorunlu değildir. ISO belgesi denilmesine rağmen aslında tüm ISO belgeleri birer sertifikadır. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak alınır. ISO belgesi almanın gerekliliği daha çok ticari boyutta veya sosyal sorumluluklar kapsamında zorunlu olmaktadır.

ISO 9001 belgesi alabilmek için istenen evraklar neler?

 • Ticaret sicil gazetesi,
 • İmza sirküleri
 • Faaliyet belgesi,
 • Sgk bildirgesi,
 • Vergi Levhası,
 • Gıda firmaları veya sektöre göre kapasite raporu, üretim izni gibi belgeler
 • Ve belgelendirme sözleşmesi yeterli olmaktadır.

ISO 9001 almanın çalışanlar üzerindeki etkisi nasıldır?

ISO 9001 belgesi almanın çalışan üzerindeki etkileri duruma göre değişmekle birlikte çoğu zaman pek memnuniyetle karşılanmamaktadır. Bu nedenle ISO 9001 belgesi almadan önce, belgelendirme aşamalarında ve sonrasında süreçleri daha keyifli bir motivasyon seviyesine çekmek faydalı olacaktır. Çalışanlara katıldıkları eğitimlere dair kariyerleri adına mutlaka eğitim sertifikaları verilmelidir. Personelin kalite eğitimlerini severek alması sağlanmalı bunu daha çok sıkıcı bir yöntem ile değil bir sosyal etkinlik kapsamında gerçekleştirmesi gereklilik olarak hissedilmektedir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile nasıl başarılı oluruz?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile başarılı olabilmek için düzgün bir sistem yapısı oluşturmak, işlevsel olmasına dikkat etmek ve herkesin uygulamakta olduğu sisteme hiç kimsenin uygulamadığı yöntemler ekleyerek sürekli geliştirmeye katkıda bulunmak ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi ile maksimum fayda elde edilebilir.

ISO 9001 belgelerinde neden çok düşük fiyatlar söz konusu?

Bunun çok değişik nedenleri olduğu gibi, firmanın büyüklüğü, danışmanlık süreci ve beklentileri fiyat tekliflerine etki etmektedir. Bu nedenle fiyat teklifi alınırken danışmanlık belgelendirme gibi konular için ayrı ayrı teklif alınması daha net fiyat teklifleri ortaya koyacak ve fiyat karmaşasının önüne geçebilecektir.

ISO 9001 belgesini belgelendirme kuruluşları dışında kimse tarafından verilemeyeceği için ISO 9001 belgesi belgelendirme firmalarından alınmaktadır. Ancak denetim öncesi eksikleri giderme ve hazır olma sistem entegrasyonu, kılavuz olması açısından bir danışmanlık firması ile başlayan belgelendirme sürecinin belgelendirme firması ile bitirilmesi izlenebilecek en mantıklı yol olacaktır.

Sağlam bir akreditasyonu bulunan, uluslararası bilinirliği yüksek, Türkak gibi kamu kuruluşları tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmaları her zaman en güvenilir firmalar olmaktadır.

ISO 9001 Belgesi Nedir Nasıl Alınır? ppt sunum dosyası için buraya bakınız.

Etiketler:

ISO 9001 Haberleri

ISO 9001 belgesinin akreditasyonlu olması gerekli midir? Akreditasyon herkesin anlayabileceği biçimde ifade etmek gerekirse “Tanınırlık, Yetkilendirilmiş” kelimeleri ile ifade edilebilmektedir. Bugün akreditasyonlu iso belgesi denildiğinde akıllara gelmesi gereken tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş akredite bir kuruluş tarafından onaylanmış iso belgesi‘dir. Akreditesiz Akreditasyonsuz  Nan Akredite (...
ISO 9001 Az Hata Çok İş => Dokümante edilmiş bir kalite sistemi iletişim ve koordinasyo­nu arttırırken faaliyetlerin birleştirilmesini sağlar. Problemler artan kontrol, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile azaltılır. Kalite sistemi, işlerin yapılına ve kaydedilme şeklindeki tutarlılığı arttırır. Yeni çalışanların işi daha çabuk ve daha hızlı öğrenmelerini sağlar. Dokümante edilmiş kalite...
ISO 9001 belgesi alırken sık sık karşılaşılan akreditasyon konusu nedir ne anlama gelmektedir? Akreditasyonsuz iso belgesi sahte mi demektir? ISO 9001 kalite belgesi alırken hangi akreditasyona sahip belgeler tercih edilmelidir? ISO 9001 gibi kalite belgeleri verilirken 3 ayrı yapıda iso 9001 belgesi verildiğini biliyoruz. Bunların Türkak Akreditasyonlu, Uluslararası akreditasyonlu ve akreditasyonsuz iso 9001...
ISO 9001 Belgesi Alan Firmaların Yapması Gereken Çalışmalar Nelerdir? => Belge odaklı düşünülüp tamamen bu hedefler doğrultusunda ISO 9001 belgesi alan firmaların sonrasında genel bir rehavete girdiklerine çoğu kez şahit olduk. Çünkü tüm suyun tamamı birden ilk 3-6 içerisinde içiliyor ve hedefe varılana kadar sarfedilen eforun tümü bir anda boşlukla son buluyor. Halbuki bugün ISO 9001 kalite yönetim sisteminin...
ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar? => ISO 9001 kavramını daha önce duymayanları bir kenara koyacak olursak işlet­me sahipleri bugünlerde ya bu sistemi şirke­tine kurdurup belgesini almış yada bu işin maliyetlerini ve faydalarım terazide tartarak karar vermeye çalışmakta. ISO 9001:2008 belgesi ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayan ve bunu ispatlayan kuruluş­lara verilen sertifika ülkemizde...
ISO 9001 ve diğer ISO belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. İlk belgelendirme tarihinden itibaren 3 yıl süresince geçerli olan iso 9001 kalite belgesi kaç yıl geçerli belgesi bu 3 yıllık süre dolduğundan daha uygun bir maliyetle yenilenmektedir. Bu maliyet ise çoğu zaman dolar ve euro kurundaki artışa bağlı olmakla birlikte ilk belgelendirme tutarının yaklaşık 3’te 2’si civarındadır. Bu oranlar bilgi olması...
ISO 9001 Belgesi Sorgulama => Almış olduğunuz iso belgesinin geçerliliğinden sahte olup olmadığından emin olmak için ilk adım mutlaka hizmete ve belgeye ait faturanızın bulunmasıdır. İkinci adım ise iso 9001 belge sorgulama aşamasıdır. Belge sorgulama işlemini belgenizin üzerinde bulunan internet adresinden belge sorgulama menüsünü kullanarak yapabilirsiniz. Bu menüde bulunan BELGE NO alanına iso belgesi üzerinde...
ISO 9001 belgesi veren firmalar yetkili akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşlarıdır. Ancak belgelendirme firmaları doğrudan belge hizmeti vermezler. Danışmanlık firmaları belgelendirme firmaları ile birlikte çalışırlar. Bu bir ortaklık değil hazırlık aşamasıdır. Danışman firma ile çalışmanın çok sayıda avantajını belgelendirme firmalarında bulamazsınız. Bir otomobil almak istediğinizde neden bayilere gidersiniz...
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İçin Organizasyon Seması Olusturmak. ISO 9001:2008 bugün tüm Dünya’da en çok bilinen ve en aktif olarak idame ettirilmekte olan yönetim sistemi standardıdır. Etkin olmakla birlikte iso 9001 kalite yönetim sisteminin etkin ve doğru olarak yürütülebilmesi için yerine getirilmesi gereken minimum şartların işletmeler de uygulanması gerekmektedir. Bunlardan ilki etkin bir iso 9001...
TURKAK Onaylı ISO 9001 Belgesi; TURKAK “Türk Akreditasyon Kurumu” kısaltması olup Uluslararası ve kamuya ait belgelendirme kurumudur. Turkak bir kamu işletmesi olup hali hazırda Türkiye’de en saygın ve güvenilir iso belgeleri Turkak onaylı iso belgesi’dir. Turkak onaylı ISO 9001 belgesi Turkak tarafından akredite edilmiş, Türkak’ın resmi sitesinde yayınlanmış çoğu özel ticari belgelendirme firmaları tarafından...
Sitemizde yer alan ISO 9001 dokümanlarını firmada kurabilmek için öncelikle PROSES' lerin tespit edilmesi gerekiyor. Bunun içinse yapmak gereken şirket içindeki her departmanın listelenmesidir. Örnek basit bir firmada aşağıdaki bölümler olabilir. Bir departmanın hiç personeli dolasıyla açık bir departmanı bu iş için ayrılmış bir bölümü yoksa bile (mesela insan kaynakları departmanı gibi) prosedürü oluşturulmalı ve...
ISO 9001 Belgelendirme Kriterleri Nelerdir? => ISO “International Organization for Standardization” un baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçeye "Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu" biçiminde çevirilen ISO özel bir şirket gibi ticari değil, gönüllü olarak ve 162 ülkenin ortaklığı ve aktif katılımıyla sürdürülen ve tek amacı standartlar üretmek olan bir organizasyondur. Kar elde etmek gibi bir amaç...